Bản đồ kế hoạch sử dụng đất Tp Nha Trang năm 2023

👁 232 lượt xem

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Tp Nha Trang năm 2023.

Theo đó, trong năm 2023, TP. Nha Trang có hơn 25.422 ha đất tự nhiên. Trong đó, đất nông nghiệp khoảng 10.285 ha; đất phi nông nghiệp hơn 8.612 ha và khoảng 6.524 ha đất chưa sử dụng. Trong năm 2023, TP. Nha Trang thực hiện phân bổ khoảng 1.401ha đất thương mại dịch vụ; 1.410ha đất ở đô thị; 641ha đất ở nông thôn; 1.327ha đất quốc phòng; 208ha đất giáo dục và đào tạo; gần 24ha đất y tế; 165ha đất vui chơi, giải trí công cộng…

Để thực hiện kế hoạch nêu trên, TP. Nha Trang sẽ thu hồi 407ha đất nông nghiệp và 78ha đất phi nông nghiệp. Ngoài ra, còn chuyển đổi 433ha đất nông nghiệp (46ha đất trồng lúa, 131 ha đất trồng câu lây năm, 115 ha đất rừng sản xuất, 43 ha đất trồng cây hàng năm, 83 ha đất nuôi tròng thủy sản…) sang đất phi nông nghiệp.

Do file bản đồ kế hoạch sử dụng đất Tp Nha Trang năm 2023 quá lớn, quý vị có thể click vào đây để download từ MK Land.